رهـــا، رادیوی همجنسگرایان ایرانی

 

This text will be replaced by the flash music player.

 

هجدهمین برنامه ی رادیو رها -  فرزندان همجنسگرایان

Adoption  

 

16.1 Mb (128Kb)   8.06 Mb (64Kb) 

                                                              4.04 Mb (32Kb) 2.01 Mb (16Kb)

 

 

 

هفدهمین برنامه ی رادیو رها -  ازدواج همجنسگرایان

Gay Marriage

 

14.9 Mb (128Kb)   7.49 Mb (64Kb) 

                                                              3.74 Mb (32Kb) 1.87 Mb (16Kb)

 

 

 

شانزدهمین برنامه ی رادیو رها -  دوست یابی اینترنتی

Making Friends and a short biography of François Ozon

 

14.2 Mb (128Kb)   7.14 Mb (64Kb) 

                                                              3.57 Mb (32Kb) 1.78 Mb (16Kb)

 

 

 

پانزدهمین برنامه ی رادیو رها -  متروسکشوالیتی

Metrosexuality

19.5 Mb (128Kb)   9.78 Mb (64Kb) 

                                                              4.89 Mb (32Kb) 2.44 Mb (16Kb)

 

 

 

چهاردهمین برنامه ی رادیو رها -  مد و همجنسگرایی

Fashion and Homosexuality: introducing three homosexual fashion designers

15.6 Mb (128Kb)   7.82 Mb (64Kb) 

                                                              3.91 Mb (32Kb) 1.95 Mb (16Kb)

 

 

 

سیزدهمین برنامه ی رادیو رها -  گفتگو با دانیال و معرفی Ellen Degeneres

Interview with Daniel and a short biography of Ellen Degeneres

14.9 Mb (128Kb)   7.45 Mb (64Kb) 

                                                              3.72 Mb (32Kb)

 

 

دوازدهمین برنامه ی رادیو رها -  بیماری های مقاربتی - ایدز

Sexually Transmitted Disease (STD), HIV/AIDS: Prevention, sign and symptoms and treatment and a short biography of freddie Mercury

23.8 Mb (128Kb)   11.9 Mb (64Kb) 

                                                              5.95 Mb (32Kb) 2.97 Mb (16Kb)

 

 

 

یازدهمین برنامه ی رادیو رها -  بیماری های مقاربتی

Sexually Transmitted Disease (STD): Prevention, sign and symptoms and treatment

25.0 Mb (128Kb)   12.5 Mb (64Kb) 

                                                              6.26 Mb (32Kb) 3.13 Mb (16Kb)

 

 

 

دهمین برنامه ی رادیو رها - آشکارسازی

Coming out 

34.3 Mb (128Kb)   17.1 Mb (64Kb) 

                                                              8.57 Mb (32Kb) 4.28 Mb (16Kb)

 

 

 

نهمین برنامه ی رادیو رها - دوجنسگرایی

Bisexuality and Bisexuals in queer community

20.6 Mb (128Kb)   10.3 Mb (64Kb) 

                                                              5.15 Mb (32Kb) 2.57 Mb (16Kb)

 

 

 

هشتمین برنامه ی رادیو رها - حرف های آرتین

Interview with Artin, an Iranian queer

18.8 Mb (128Kb)   9.43 Mb (64Kb) 

                                                              4.71 Mb (32Kb) 2.35 Mb (16Kb)

 

 

 

هفتمین برنامه ی رادیو رها - نگاهی به سریال های کوئیر

 

Series: A review on Queer as Folk and The L Word

 

16.6 Mb (128Kb)   8.32 Mb (64Kb) 

                                                              4.16 Mb (32Kb) 2.08 Mb (16Kb)

 

 

ششمین برنامه ی رادیو رها - همجنسگرایی در اسلام

 

Religion: Homosexuality perspective in Islam

 

20 Mb (128Kb)   10 Mb (64Kb) 

  5.02 Mb (32Kb) 2.51 Mb (16Kb)

 

 

توضیح: آمار چهار هزار اعدام همجنسگرا در ایران به استناد گروه هومان بیان شده است.

 

 

پنجمین برنامه ی رادیو رهـــا، مصاحبه با آرشام پارسی

 

Interview with Arsham Parsi, Executive Director of IRanian Queer Railroad

 

20.6 Mb (128Kb)   10.3 Mb (64Kb)   

  5.16 Mb (32Kb) 2.58 Mb (16Kb)

 

 

 

 

چهارمین برنامه ی رادیو رهـــا، مذهب و همجنسگرایی

 

Religion: Homosexuality perspective in ancient Greek, Buddism, Judaism, Christianity

 

28.6 Mb (128Kb)   14.3 Mb (64Kb)   

  7.16 Mb (32Kb) 3.58 Mb (16Kb)

 

 

 

 

سومین برنامه ی رادیو رهــا  مصاحبه با شیدا دگرجنسگونه ی ایرانی

 

Interview with Sheida a transsexual, few years after her sex change operation in Ian.

 

 

18.2 Mb (128Kb)   9 Mb (64Kb)  4.55 Mb (32Kb)

 

 

 

 

دومین برنامه ی رادیو رهــا - دگرجنسگونگان

Transexuality - definitions, life style and sex change procedure (preparations, surgery and post-surgical complications)

 

19 Mb (128Kb)   9.51 Mb (64Kb)  4.75 Mb (32Kb)

 

توضیح: در قسمت خبرها امسال را شصتمین ساگرد تاسیس سازمان ملل عنوان کرده ایم که بدین وسیله تصحیح می نماییم. امسال شصتمین سالگرد تصویب منشور حقوق بشر سازمان ملل است و به همین مناسبت به پیشنهاد دولت فرانسه سال 2009 را سال جرم زدایی از همجنسگرایی نام گذاشته اند که تا به حال شصت و شش کشور عضو سازمان ملل از آن حمایت کرده اند.

 

 

 

اولین برنامه ی رادیو رهــا - رسانه ها

Media and their role in introduction of LGBT's community, their lifestyle and believes to society. (including discussion regarding role of local and international Iranian media)

 

12.5 Mb (128Kb)   6.29 Mb (64Kb)  3.14 Mb (32Kb)

 

 

 

معرفی سری جدید رادیو رها

 

7.26 Mb (128kb) 3.63 Mb (64kb)   1.81 Mb (32Kb)